Amdanom Ni

Mae Codi'r To yn brosiect adfywio cymunedol sydd yn dod a’r ddull El Sistema fyd enwog i ogledd Cymru. Mae’r cynllun yn gweithio mewn dwy ysgol gynradd, Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon ac Ysgol Glancegin ym Mangor.

Mae tiwtoriaid cerdd proffesiynnol yn gweithio yn yr ysgolion yn arwain gweithgareddau cerddorol a rhoi cyfle i bob disgybl ym mlwyddyn 4 Ysgol Glancegin a Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla ddysgu offeryn pres a tharo. Maent yn gwneud cysylltiadau â theuluoedd a’r gymdogaeth o gwmpas yr ysgolion gan ddarparu cerddoriaeth fyw yn y gymuned.

Nod Codi’r To yw trawsnewid bywydau drwy gerddoriaeth. Mae'n brosiect datblygiad cymunedol sy’n anelu at wella bywydau unigolion a chymunedau, a hynny drwy weithio gydag ysgolion cynradd i ddarparu profiadau cerddorol a thiwtora offerynnol.

Datblygwyd y prosiect gan Grŵp Llywio oedd yn cynrychioli y celfyddydau, y gymuned ac addysg a oedd yn awyddus i edrych ar fethodoleg El Sistema a’i drawblannu i gyd destun Cymreig.

Cynrychiolwyr y Grŵp Llywio gwreiddiol:

  • Cwmni Cofis Bach: Prosiect cymunedol sy’n darparu gweithgareddau celfyddydol am ddim i blant a phobl ifanc Peblig Caernarfon. Cliciwch yma i ymweld â'u gwefan.

  • Canolfan Gerdd William Mathias: Canolfan sy’n darparu tiwtora cerddorol i bob oedran allan o oriau ysgol ac sy’n cyd weithio gyda Chofis Bach er mwyn darparu sesiynau cerddoriaeth wythnosol i blant y blynyddoedd cynnar yng Nghanolfan Noddfa, Peblig. Cliciwch yma i ymweld â'u gwefan.

  • Gwasanaeth Ysgolion William Mathias: Gwasaneth sy’n darparu tiwtora cerddorol mewn ysgolion ac yn trefnu bandiau a cherddorfeydd ar raddfa sirol yng Ngwynedd, Môn a Sir Ddinbych. Cliciwch yma i ymweld â'u gwefan.

Daw’r ysbrydoliaeth o’r cynllun El Sistema yn Venezuela ac o brosiectau tebyg megis In Harmony yn West Everton, Lerpwl a phrosiect Big Noise yn yr Alban.

Darperir y prosiect drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, un o lond llaw o brosiectau Sistema sydd yn cael eu cynnal drwy iaith leiafrifol.

Mae Sistema Cymru – Codi’r To wedi’i chofnodi yn y Gofrestr Elusennau ers mis Tachwedd 2014.

Mae Codi’r To yn cael ei werthuso gan Brifysgol Bangor. Mae hyn yn fodd o fesur effaith a llwyddiannau’r cynllun ar y cyfranogwyr yn yr ysgolion a’r gymuned.

Cefnogir y cynllun gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cymunedau’n Gyntaf, Cyngor Gwynedd, Comic Relief, Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru, Canolfan Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Ysgol Maesincla ac Ysgol Glancegin.

twitterfacebook

Rhif Elusen Gofrestredig 1159046
© 2018 Hawlfraint ~ Codi'r To. Gwefan gan Delwedd